Epochenplan Schuljahr 2018/19

Woche vom...bis...

Kurs
   4a   4b  5a  5b  6a  6b   7a  7b
8a
 8b  9a
9b 10
13.08. - 17.08.2018 D D Ma En Ma Ma Bio Bio D D Ma Ma En
20.08. - 24.08.2018 SU Ma En Ma D D Tsch En En Ma Ch D Tsch
27.08. - 31.08.2018 Ma SU D D En En Exkursion Südtirol Ph En Ma
03.09. - 07.09.2018 D D Ge Ge Ma Ma En D D Ch Ma Ma En
10.09. - 14.09.2018 Ma SU D Ma Tsch D Ma Ma Ch En En Ph D
17.09. - 21.09.2018 SU Ma Ma Tsch Bio Ma D Bio Ma Ma Exkursion Karlsbad Rel/Eth
24.09. - 28.09.2018 Ma D Tsch En En En Ge Ma Geo Ch Rel/Eth Rel/Eth Ph
*01.10. - 05.10.2018 SU Ma En Ma D Bio Ma Ge D D En En Ma
08.10. - 26.10.2018

Herbstferien

 


 

 Epochenplan Schuljahr 2018/19

Woche vom...bis...

Kurs
 

4a 

 4b   5a   5b   6a   6b   7a 7b
 8a  
 8b    9a 
9b
10
22.10. - 26.10.2018

SU

D

D

 Tsch

Ma

 Ma

Bio

D

Ma

En

Ma

 Ge

En

29.10. - 02.11.2018

 D  

 Ma

 Ge

 Ma

Tsch

 D

Ma

Ma

En

Geo

D

 Ph

Tsch

05.11. - 09.11.2018

  Ma 

 SU

 Ma

 D

D

Tsch

En

En

Ge

Ch

Ma

 Ma

Ph

12.11. - 16.11.2018

D

 SU

 En

 Ma

Ma

Tsch

Tsch

Bio

Ma

Geo

Rel

 Eth

Ma

19.11. - 23.11.2018

 SU

 D

 Ma

 En

En

Ma

D

D

Geo

Ma

Ch

 Bio

D

26.11. - 30.11.2018  Ma D En
Ma
Ma
D
Tsch
Ge
En
En
Ge
 Ma 
GK
03.12. - 07.12.2018
D  D Tsch
Ge
En
Ma
Ma
Tsch
Ch
D
Ch
D
En
10.12. - 14.12.2018
 Ma SU
Ma
Tsc
D
En
En
En
Ma
Ma
Ge
En
Ph
17.12. - 21.12.2018
D  Ma Ge D
Bio
Tsch
Geo
Ge
Ch
Geo
Ph
Bio
Ma
23.12.-02.01.2019 Weihnachtsferien

 


 

Epochenplan Schuljahr 2018/19

Woche vom...bis...

Kurs
   4a   4b   5a   5b   6a    6b   7a 
7b 8a 
 8b  9a
9b 10
07.01. - 11.01.2019 SU Ma Tsch Ma Ma Bio D D Geo En En Ge Ma
14.01. - 18.01.2109 D D Ge Ma En Ma Ma Ma En Ch Rel Eth Tsch
21.01. - 25.01.2019 Ma SU En En Ma D En En Ma Ma Ch Bio D
28.01. - 01.02.2019  D Ma Ma Ge D Ma Ge Bio En En Ma Ma En
04.02. - 08.02.2019 Ma SU En Ma Tsch Tsch Ma Ma En Ch D Ph Rel/Et
11.02. - 15.02.2019 D D Tsch En Ma En Bio Ge Ch D Ge Ma Ma
18.02. -  01.03.2019 Winterferien

 


 

Epochenplan Schuljahr 2018/19

Woche vom...bis...

Kurs
   4a  4b  5a   5b   6a   6b   7a
 7b
 8a 
 8b  
9a
9b
10
04.03. - 08.03.2019 Ma D En Ma Ma Bio Ge D Ma Ge Bozi Dar  GK
11.03. - 15.03.2019 SU Ma Ma Ge Bio En D En En En D Ma Ma
18.03. - 22.03.2019 Ma D Ma D D Tsch En Bio Ma Ma Ph Ge En
25.03. - 29.03.2019 Ma SU D En En En Ma Ge D D Ch Bio Ma
01.04. - 05.04.2019  D Ma Ma Tsch Bio En Geo Ma Ge Ch Ph En Re/Et
08.04. - 12.04.2019 D Ma En Ma En Ma Tsch Tsch  En  Geo Ma Ma Re/Et
15.04. - 19.04.2019 D Ma Ma En Tsch En En En Ma Ma Rel Eth D
22.04. -  26.04.2019 Osterferien

 


 

Epochenplan Schuljahr 2018/19

Woche vom...bis...

Kurs

   4a  4b  5a   5b   6a   6b   7a
 7b  8a 
 8b 
9a 
9b 10
29.04. - 03.05.2019 D D Ge Ma  Ma D Ma Ma En En Ge Bio En
06.05. - 10.05.2019 07.05. - 10.05. MG JH Tsch  Tsch Ch Ma En Ma Ph
13.05. - 17.05.2019 D Ma Ma D  Bio Ma En Ge Geo En Ma Ge Prüfung
20.05. - 24.05.2019 SU Ma Ma En Ma Bio Tsch Ma Ma Ge Rel Eth
27.05. - 31.05.2019  Ma SU D Ge En D Geo Tsch Ch Ma En
Ph
03.06. - 07.06.2019  SU 
Ma En Ma Tsch Tsch D En Geo Ch Ma
D
10.06. - 14.06.2019 Ma SU Ma Tsch D Ma Ma Ma En Ge D
En
17.06. - 21.06.2019  SU D Tsch Ma Ma En Bio D Ma En Ma
D
24.06. - 28.06.2019
Ma D Ma En En Ma soziale Arbeit Praktikum
 
01.07. - 05.07.2109 Projektwoche
08.07. - 09.08.2019 Sommerferien